Hướng dẫn reset counter máy in epson 1430 thường (chưa nâng cấp)

Hướng dẫn reset counter máy in epson 1430 thường (chưa nâng cấp)

Hướng dẫn reset tràn bộ đếm (reset counter) Epson 1430 thường (chưa nâng cấp) dùng IC mực

Bạn download phần mềm tại đây: download

Hướng dẫn bằng hình ảnh:

Bước 1: chạy file như hình để reset epson 1430

Hướng dẫn reset tràn bộ đếm (reset counter) Epson 1430

Bước 2: chọn Advance -> Show advanced function cho tiến trình reset máy in epson 1430

Hướng dẫn reset tràn bộ đếm (reset counter) Epson 1430

Bước 3 Bấm reset để chạy reset máy in 1430

Hướng dẫn reset tràn bộ đếm (reset counter) Epson 1430

Bước 4: Bạn chọn đường dẫn tới thư mục 000 (trong thư mục giải nén) và chọn file zero.zer để giải nén file reset 1430

Hướng dẫn reset tràn bộ đếm (reset counter) Epson 1430

Bước 5: Sau khi phần mềm chạy xong máy bạn sẽ được reset. Tiến trình reset epson 1430 đã hoàn thành.

Hướng dẫn reset tràn bộ đếm (reset counter) Epson 1430

 

Bước 6: Kiểm tra lại để hoàn tất reset tràn bộ đếm (reset counter) Epson 1430

Hướng dẫn reset tràn bộ đếm (reset counter) Epson 1430

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN